Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos> Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos _ ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AMBEO3D _ _ _ close

Produktrelateret miljøbeskyttelse

Er miljøbeskyttelse vigtigt for dig?

Det er det også for os! Selv under den tidlige udvikling af nye produkter sørger vi for, at ressourcerne anvendes ansvarsbevidst og er dermed med til at beskytte miljøet. Vores management har integreret dette mål helt og fuldt i virksomhedens retningslinjer.
I produktionen af Sennheiser-komponenter anvender vi innovativ teknologi, som minimerer påvirkningen på miljøet. Den samme strategi gælder, når kunden anvender vores produkter. Sennheisers kunder kan dermed være sikre på, at de har valgt produkter af højeste kvalitet.
Miljøbeskyttelse omfatter et produkts samlede levetid. Investeringer på dette område hjælper os til fortsat at være konkurrencedygtige på lang sigt og dermed sikre vores job. Vores højt motiverede medarbejdere og erfarne specialister gavner os i høj grad: Vi har kvalificerede og specialuddannede eksperter på alle vores produktionssteder, som udelukkende tager sig af alle emner, der vedrører arbejdssundhed og -sikkerhed samt miljøbeskyttelse.
Sennheisers produktrelaterede miljøbeskyttelse omfatter tre hovedkriterier: materialeoverensstemmelse, genbrug/genanvendelse og energieffektivitet

Materialeoverensstemmelse

Stoffer, som kan være farlige for menneskers sikkerhed og/eller miljøet er forbudt iht. lovgivningen, eller de er underlagt specifikke grænseværdier. Forskrifterne opdateres regelmæssigt på baggrund af det teknologiske fremskridt samt den løbende forskning. Dette gælder både for nationale og internationale forskrifter. Sennheiser overholder alle forskrifter, som findes for vores forskellige produkter på forskellige markeder, og vi verificerer overensstemmelsen iht. processer, som er særligt udviklet til dette formål. Enkelte hovedkrav beskrives kort forneden.

RoHS

Det europæiske RoHS-direktiv drejer sig “om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr“.

Kravene i RoHS-direktivet tilpasses løbende i den europæiske lovgivning. Vi lancerer produkter, der er i overensstemmelse med RoHS, takket være den tidlige tilpasning af produktionsprocesserne og materialevalget hos både Sennheiser og hos Sennheisers leverandører. RoHS-overensstemmelsen overvåges internt hos Sennheiser og verificeres både af os og af vores leverandører. Som dokumentation for RoHS-overensstemmelse er det muligt at åbne og downloade CE-erklæringen fra vores hjemmeside.

REACh

RoHS-direktivet, som er beskrevet foroven, begrænser brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) er dog blevet vedtaget for at beskytte menneskers sundhed og miljøet generelt mod alle stoffer, som er kategoriseret som værende kritiske. Da REACH-forordningen er utrolig kompleks, har Sennheiser tæt kontakt med vores leverandører, så vi i fællesskab kan opfylde de gældende krav. Enkelte hovedforpligtelser beskrives kort forneden.

 • Registrering
  Da vi producerer produkter iht. REACH-forordningen, påvirkes vi ikke direkte af registreringen. Vores leverandører er dog underlagt denne forpligtelse, og vi har et nært samarbejde med dem.

 • Særligt problematisk stof - SVHC
  "Den aktuelt gældende SVHC-liste (kandidatliste) definerer stoffer, hvor der kræves en registrering for kunden og de efterfølgende brugere. Den kan findes på hjemmesiden for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA):
  http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
  I henhold til artikel 33 i REACH-forordningen skal den producerende virksomhed “forsyne modtageren af artiklen med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn“.

 • Stoffer i REACH bilag XIV og XVII
  "På baggrund af de stoffer, der er defineret på kandidatlisten, diskuterer EU, om disse stoffer kræver autorisation. Disse offentliggøres derefter i bilag XIV:
  https://echa.europa.eu/authorisation-list
  I samarbejde med vores leverandører lancerer vi passende aktiviteter i tilfælde af, at vores produkter indeholder stoffer, der er anført i bilag XIV, så de skal erstattes.
  Begrænsningerne er anført i bilag XVII:
  https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
  Begrænsningerne er meget specifikke og som oftest kombineret med grænseværdier. Her har Sennheiser igen nær kontakt med vores leverandører for at sikre, at materialebegrænsningerne overholdes. Du kan finde flere detaljerede oplysninger om REACH på
  http://echa.europa.eu/

Energieffektivitet

"Et af de mest berømte og berygtede eksempler på energibesparelse er forbuddet mod glødepærer, som blev indført af EU.
Har du nogen sinde spurgt dig selv, hvor meget energi, der spares, ved at fjerne bestemte pærer fra markedet? I 2007 havde lyspærer alene et energiforbrug på ca. 112 TWh i hele EU (terawatttimer, dvs. en billion [1012] kilowatttimer). Det svarer til 45 tons CO2-udledning. Til sammenligning: CO2-udledningen for Hannover i Tyskland var på 4,6 megatons i referenceåret 1990 på energiområdet (uden trafik). Prognoser viste, at forbruget ville stige til 135 TWh i 2020, såfremt der ikke blev truffet nogen specifikke foranstaltninger. Forordningen om energieffektivitet har til hensigt at reducere energiforbruget med 20 % inden 2020.

Energiforbruget kan du reduceres med andet end kun lyspærer. I hele verden findes der flere og flere produktgrupper med et betydeligt energisparepotentiale, forudsat at følgende forhold gør sig gældende: Produkterne har et relativt stort energiforbrug, de sælges i store mængder, og der findes et potentiale for at redesigne dem og forøge energieffektiviteten betydeligt. For Sennheiser relaterer disse krav om energieffektivitet til eksterne strømforsyninger, standby-produkter og batteriopladere.

Som følge af det hurtige teknologiskift kan man gå ud fra, at der vil blive fastlagt yderligere krav om energieffektivitet i fremtiden."

Disposal

Recovery, re-use and recycling. Sennheiser products are not only designed to be free of hazardous substances and consume little energy. They are furthermore designed to have as little as possible impact on the environment at the end of their life cycle, and to be recovered or recycled as far as possible. Sennheiser therefore conveys old products, batteries, and packages to appropriately qualified conditioning systems.

Two things are required to ensure a smooth and correct recycling and disposal:

 • Sennheiser pays for the future recycling when putting products into circulation – as nobody can tell when a consumer will decide to get rid of his device
 • Sennheiser undertakes to provide all necessary information required for the recovery or recycling of our products. This information is made available to all Sennheiser subsidiaries around the globe to make sure that the products can be correctly registered in each country according to applicable local disposal regulations.
 • Should re-use centers or treatment and recycling facilities require disassembly information, free information will be provided at the address below via the Contact Center. Dismantling information is e.g. information on re-use, preparation for re-use or treatment.

WEEE

The objective of the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is the promotion waste recycling in order to reduce the amount of waste to be disposed and also to preserve natural resources. It is an additional synergy effect that environmental pollution is reduced at the same time.

Sennheiser pays attention to ecological recycling and re-use of our electronic devices and is duly registered at the German national register for waste electronic equipment (Stiftung EAR) for devices put into circulation in Germany. The WEEE registration number is:

 • DE 47419280 for Sennheiser
 • DE 41402700 for Georg Neumann

The sample label displays a crossed-out wheeled bin, the WEEE logo. WEEE is the acronym for Waste Electrical and Electronic Equipment. This means that waste electrical devices may not be disposed as domestic waste, but rather have to be separately collected and disposed via collection stations. Such professional disposal obligation should actually be a matter of course and it also includes batteries – which should never be found in domestic waste!

Packaging

Packaging regulations usually have several objectives. On the one hand, the impact of waste on the environment shall be minimized in all member states as well as in third countries, thus providing a high level of environmental protection. There are for instance restrictions on hazardous substances in packaging materials. On the other hand, smooth trading on the Single European Market shall be facilitated and trade restrictions as well as distortion and restriction of competition must be prevented. Waste prevention therefore is top of the list, followed by re-use and material recycling. The other types of recycling are bottom of the list.

The registration number for packaging put into circulation in Germany is:
DE2262469214372 for Sennheiser
DE 3700 7915 4461 9 for Georg Neumann

Batteries

Batteries and accumulators may not be put into circulation if they contain certain hazardous substances. On top of that, there are requirements for the collection, the treatment, the recycling, and the removal of waste batteries and accumulators. These regulations in many cases complement national waste removal regulations and support a high level of collection and recycling. Objectives of these regulations include not only the improvement of the batteries’ environmental balance, but also the protection of all persons involved in the life-cycle of batteries and accumulators, i.e. manufacturers, distributors and consumers. In addition, it is also intended to improve working conditions for treatment and recycling.

The registration number for batteries and accumulators put into circulation in Germany is: DE222970880
The registration number for the Battery Law Register of the German Federal Environmental Agency (UBA) is: 21004719.